English

Kontor

Som kontorelev lærer du om kundekontakt og kundeservice, opdatering af hjemmeside og hvordan man arbejder med regneark, databaser og andre relevante it-programmer.

Kontoruddannelsen

Uddannelsen har som overordnet formål at du opnår viden og færdigheder indenfor merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v. Du vil komme til at arbejde med kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog. Du vil desuden lærer at anvende  it-værktøjer til løsning af merkantile arbejdsopgaver.

HOVEDFORLØBET PÅ KONTORUDDANNELSEN VARER 2 ÅR OG HAR SYV MULIGE SPECIALER:

Administration

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Administration retter sig mod virksomheders administrative arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet.

Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for f.eks. kommunikation og formidling, kundeservice, dataindsamling og sagsbehandling.

På skoleopholdene er der fokus på:

 • Skriftlig kommunikation
 • Optimering og kvalitetssikring af administrative arbejdsprocesser
 • Projektadministration

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i specialet Administration. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, der passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen kan f.eks. omfatte:

 • Dataindsamling og databehandling
 • Kundekontakt
 • Projektadministration
 • Sagsbehandling
 • Salg og indkøb
 • Kommunikations- og informationsopgaver
 • Økonomi og regnskab

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 7 – 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet, hvor der er rig mulighed for at vælge netop de fag, der passer bedst til virksomhed og elev. 3 uger er bundne og 3-7 valgfri. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Bundne spacialefag

Valgfrie specialfag

Særligt for voksne:

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencevurdering på skolen. Den voksne bliver indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, som kan være kortere end forløbene for unge, både i skoledelen og i praktik-delen. I udgangspunktet er praktikken stadig 2 år, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få samme antal uger valgfrie specialefag som de unge.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Herefter er hovedforløbet på 1 år.

Offentlig administration

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.

Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere.

Eleven lærer, hvordan man på praktikstedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, samt hvordan man tværorganisatorisk løser praktikstedets opgaver.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, der passer bedst til virksomheden og eleven:

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling
 • Økonomi

Der er også mulighed for at angive valgfrie praktikområder som f.eks. personale- og lønadministration, regnskabsmæssige funktioner m.fl.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

Der er i alt 15 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. Det omfatter emner som politisk styring og økonomi, innovation, kvalitet og samarbejde, lovgivning og myndighedsudøvelse, kommunikation og formidling. De 9 uger omfatter bundne fag, og dernæst vælger elev og institution relevante fag svarende til 3 - 5 uger inden for emner som eks. skriftlig og mundtlig kommunikation, konflikthåndtering samt fag på ekspertniveau f.eks. borgeren i centrum, borgerkommunikation. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Særligt for voksne:

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencevurdering på skolen. Den voksne bliver derefter indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, der kan være kortere end forløbene for unge, både i skole- og praktikdelen. I udgangspunktet er praktikken 2 år, før skolen evt. afkorter, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få helt så mange valgfrie specialefag som den unge.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Hovedforløbet er på 1 år. Dog kan uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, vare op til 2 år.

Lægesekretær

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Lægesekretær er rettet mod administrative funktioner på et sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus.

Specialet er rettet mod at udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder på sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus.

Der er fokus på at udvise initiativ, koordineringsevne, fleksibilitet, etisk og moralsk ansvar, selvstændighed, kreativitet og evne til at vejlede, servicere og kommunikere med brugere, borgere og samarbejdspartnere.

Der er også fokus på at få forståelse for dataorganisering og –analyse, samt kendskab til hvordan man på praktiksteder søger at realisere politisk fastsatte målsætninger.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, der passer bedst til virksomheden og eleven:

 • Strategisk planlægning og udvikling
 • Journalbehandling
 • Kommunikation og korrespondance
 • Administration og sagsbehandling og i almen lægepraksis/lægehus
 • Laboratorie- og hjælpefunktioner

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 15 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Det omfatter emner som sundhedsadministration, kommunikation og digitalisering, anatomi, patologi, psykologi. De 9 uger omfatter bundne fag, og dernæst vælger elev og virksomhed/institution relevante fag svarende til 5 uger inden for emner som diagnoselatin, udvidet skriftlig kommunikation, mundtlig kommunikation og konflikthåndtering samt fag på ekspertniveau eks. ”Sundhedsdata og DRG”, ”Kommunikation i praksis” m.fl. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencvurdering på skolen. Den voksne bliver derefter indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, der kan være kortere end forløbene for unge, både i skole- og praktik-delen. I udgangspunktet er praktikken 2 år, før skolen evt. afkorter, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få helt så mange valgfrie specialefag som den unge.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, varer op til 2 år. Efter 2023 er hovedforløbet på 1 år.

Spedition og shipping

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Spedition og shipping er rettet mod såvel spedition- som shippingvirksomheder og dermed nationale og internationale transportopgaver. Det er også muligt at uddanne elever i større virksomheders egne interne speditions-/shippingafdelinger.

Specialet giver en bred indsigt i både spedition og shipping, men der sker en specialisering inden for enten spedition eller shipping.

Specialet beskæftiger sig blandt andet med vejledning ud fra kundens ønsker og forventninger, geografiske og kulturelle forhold, anvendelsen af retlige regler og aftaler. Og endelig lærer eleverne også om virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i specialet Spedition og shipping. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, der passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen kan f.eks. omfatte:

 • Kundeservice
 • Transport/disponering
 • Kalkulation og økonomi
 • Transport- og søret

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8-10 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. De første 4 uger sker der en gradvis specialisering inden for vejtransport, flytransport, sø linje eller sø trampfart. Dernæst vælger elev og virksomhed valgfrie fag svarende til 3-5 uger inden for relevante emner som sø transport/linje, fly, vej, multimodale transporter, transportret, søret m.fl. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencvurdering på skolen. Den voksne bliver indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, som kan være kortere end forløbene for unge, både i skole-delen og i praktik-delen. I udgangspunktet er praktikken stadig 2 år, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få samme antal valgfrie specialefag som de unge.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Herefter er hovedforløbet på 1 år.

Økonomi

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de større og i de mindre virksomheder. Og der er mulighed for at fokusere på mange forskellige aspekter af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion.

Specialet giver mulighed for en række forskellige elev- og jobprofiler:

 • Bogholderi/regnskab
 • Controller-funktioner
 • Eller en kombination heraf

Der er fokus på økonomifunktionen som et serviceorgan såvel internt som eksternt.

Eleven lærer at udføre arbejdet under anvendelse af gældende retlige regler, standarder mv. og i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i specialet Økonomi. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, der passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen kan f.eks. omfatte.

Oplæringen kan blandt andet omfatte arbejdsopgaver inden for områder som:

 • Økonomistyring og budget
 • Controlling, kvalitetssikring og optimering
 • Debitor-, kreditor-, finansbogholderi
 • Lønningsbogholderi eller
 • Skat, moms og afgifter

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 9 – 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. De 5 uger er bundne og omfatter emner som regnskab, moms og afgifter, budgettering, økonomistyring og ekstern regnskab. Dernæst vælger elev og virksomhed relevante fag svarende til 3-5 uger inden for emner som projektstyring og økonomi, likviditetsstyring, økonomistyring, samt almene emner inden for IT, kommunikation mv. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencvurdering på skolen. Den voksne bliver indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, som kan være kortere end forløbene for unge, både i skole-delen og i praktik-delen. I udgangspunktet er praktikken stadig 2 år, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få samme antal valgfrie specialefag som de unge.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Herefter er hovedforløbet på 1 år.

Revision

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Revision er rettet virksomheder, der udfører revision

Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for inden for revisionsvirksomheders service- og revisionsopgaver.

Der er fokus på revisionsvirksomheden såvel som service- som kontrolfunktion. Og eleven lærer at anvende revisionsprotokoller, revisionslovgivningen mv.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Fleksibiliteten er stor i specialet Revision. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, der passer bedst til virksomheden og eleven. Praktikplanen kan f.eks. omfatte:

 • Revision
 • Ekstern regnskab
 • Debitor- og kreditorbogholderi
 • Budget
 • Afregning til det offentlige samt
 • Afstemning

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 8,2 – 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. De 5 uger er bundne og omfatter emner som bogføring, eksternt regnskab, revision, skat, moms og afgifter. Dernæst kan elev og virksomhed vælge valgfrie fag svarende til 2,2-5 uger inden for relevante fag emner som ekstern regnskab, økonomistyring, skat, bogføring i praksis og mere almene emner inden for IT, kommunikation mv. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencvurdering på skolen. Den voksne bliver indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, som kan være kortere end forløbene for unge, både i skole-delen og i praktik-delen. I udgangspunktet er praktikken stadig 2 år, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få samme antal valgfrie specialefag som de unge.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Herefter er hovedforløbet på 1 år.

Advokatsekretær

ARBEJDSOMRÅDE

Specialet Advokatsekretær er rettet mod administrative funktioner på et advokatkontor eller i en juridisk afdeling i en større virksomhed.

Specialet omfatter administrative arbejdsfunktioner inden for mindst et juridisk sagsområde og skriftvekslinger forbundet med retssagsbehandling.

Ud over det offentlig retssystem og juridiske fagområder og sagsgange er der fokus på, at en advokatsekretær skal kunne kommunikere skriftligt og mundtligt i et sprog, der er korrekt og nuanceret i forhold til modtager og situation.

Eleven lærer at arbejde selvstændigt i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav og under respekt for tavshedspligten.

OPLÆRINGEN I VIRKSOMHEDEN

Eleven oplæres i administrative opgaver i forbindelse med retssagsbehandling, og eleven oplæres inden for mindst et af følgende områder:

 • Person-, familie- og arveret
 • Selskabsret
 • Insolvens
 • Fast ejendom
 • Retssager
 • Inkasso

Der er i forbindelse med virksomhedens godkendelse som praktiksted mulighed for i stedet at vælge et andet væsentligt arbejdsområder, f.eks. erhvervsret, international ret, immaterialret mv.

SKOLEOPHOLDENE I HOVEDFORLØBET

I alt er der 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve i løbet af hovedforløbet. De 8 uger er bundne og omfatter emner som retssystemet, insolvensret, fast ejendom, personret, selskabsret, aftale- og køberet og lejeret. Dernæst kan elev og virksomhed vælge valgfrie fag i 2 uger. Og endelig indgår der en uges skoleophold i den afsluttende fagprøve. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

Liste med specialefag

Særligt for voksne:

Voksne, der er fyldt 25 år, starter altid deres uddannelse med en realkompetencvurdering på skolen. Den voksne bliver indplaceret i et af 3 forskellige voksenspor, som kan være kortere end forløbene for unge, både i skoledelen og i praktik-delen. I udgangspunktet er praktikken stadig 2 år, og i udgangspunkt skal den voksne have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få samme antal valgfrie specialefag som de unge.

Rådgivning vedr. realkompetencevurdering

Særligt for studenter:

Uddannelsesaftaler, der påbegyndes senest den 1. august 2023, kan vare op til 2 år. Herefter er hovedforløbet på 1 år.